HOME

 SITEMAP

 • 주문서

 

 

 

      

그라스울

I

세라크울

I

미네랄울

I

화이바보드

 

 

 

 

   

 그라스울  

 

   그라스울 크린롤

 

 

   그라스울 크린카바

 

 

   그라스울 크린매트

 

 

   그라스울 흡음보드

 

 

   그라스울 크린판넬

 

 

   그라스울 셀프카바

 

 

   그라스울 크린보드   

 

 

   그라스울-FIVE  
 

   그라스울-화이트

 

 세라크울  

 

   세라크울 블랭킷  

 

   세라크울 하드보드  

 

   세라크울 페이퍼  

 

   BIO-세라크울

 

 미네랄울  

 

   미네랄울 보온판  

 

   미네랄울 보온통  

 

   미네랄울 블랭킷  

 

   와이어드 블랭킷  

 

   라멜라 매트  

 

   하이울  

 

   루즈울  

 화이바보드  

 

    화이바보드  

 

      

 

 

 

 

세라크울 Paper

   
 

   세라크울 Paper 는 Bulk Fiber에 무기 및 유기
   바인더를 가해 Paper 상으로 만든 제품으로 고온
   에서 우수한 단열성을 가지며 유연하기 때문에 
   작업성이 뛰어나 고온용 Gasket용으로 가장 널리 
   사용됩니다.

   ● 최고사용온도 --- 1260 ℃ 이하 

 

   
 

   ● 용도
      - 연소기구 Gasket
      - 온수 보일러용 Gasket
      - 자동차 배기가스 정화장치 단열
      - 비철금속 탕도 및 분배통 단열
      - 내화 단열벽돌 팽창대 충진
      - 열전대 보호관 주위의 Packing
      - 적외선 히터
      - 석면 대체용

   
   
 

● 표준규격

   
 

밀도 (kg/㎥)

두께 (mm)

폭 (mm)

길이 (m)

330

1

600, 1200

40

2

20

3

12

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

천광역시 남동구 고잔동 631(산업용품상가 C동 147호)

Tel. 032-818-0530  Fax. 032-818-0531 / H.P 011-9876-7479

Copyright ⓒ 1998 by JoungWoo company. All rights reserved.