HOME

  SITEMAP

                     써니  I  동일  I  대성   파세코  I  해바라기형  I  전기식해바라기형  I  전기열풍기  I  원적외선 히타  I  근적외선 히타


     

 

   

 열풍기  

 

   석유열풍기

 
 

   전기열풍기

 
 

   해바라기형

 

 

   원적외선히타

 

 

      - 석유식      

 

      - 전기식

 

 

   근적외선히타

 

 

      - 나우 이엘  

 

      - 대우 볼케노    

 

 

   

 

    

 전기온풍기

 

 

   

 

    

 전기온수기

 

 

   

 

   

 영업용 버너  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
항목
구분
소비전력 난방면적 전선규격 차단기용량 운전전류 제품크기 제품형식
W/hr   A A W X D X H
DK-1020HB 1800 방사면 2.0 15 9 400X125X150 벽걸이형
DK-1020HS 1800 방사면 2.0 15 9 높이:850 스탠드형
DK-1020HC 1800 방사면 2.0 15 9 높이:[최대] 2650 거치대형
 

 

     
 

천광역시 남동구 고잔동 631(산업용품상가 C동 147호)

Tel. 032-818-0530   Fax.032-818-0531 / H.P 011-9876-7479

Copyright ⓒ 1998~2007 by JoungWoo company. All rights reserved.