HOME

  SITEMAP

                                                                                         펠렛보일러  I  기름 보일러  I  가스 보일러  I  석탄 보일러  I  산업용 전기 보일러     


     

 

   

  펠렛 보일러  
      버너  

 

    난로  
      벽난로  
      온풍기  
      보일러  
     

 산업용 전기보일러  

 

    벽걸이형  

 

    스탠드형  

 

   

 기름 보일러  

 

   ~50,000kcal/hr

 

 

   ~150,000kcal/hr

 

 

   200,000kcal/hr 이상

 

 

      

 가스 보일러

 

 

   ~50,000kcal/hr

 

 

   ~150,000kcal/hr

 

 

   200,000kcal/hr 이상

 

 

   

 석탄 보일러  

 

    벽난로

 

 

    소형 석탄보일러

 

 

    중형 석탄보일러

 

 

    대형 석탄보일러

 
     

 

     

모델명 보일러 효율 난방면적(평) 열효율(%) 사용연료 소모량(kg) 석탄
공급
공급/회수
수온(℃)
정격전압(V)
(MV) (kcal/h) (ton/h)
GV-10 0.12

100,000

0.2 200~300 ≥75% 무연탄 17~19 자동 80/60 220
GV-20 0.24 200,000 0.35 500~600 ≥75% 무연탄 35~38 자동 80/60 220
GV-30 0.35 300,000 0.5 700~900 ≥75% 무연탄 52~57 자동 80/60 220
GV-50 0.70 500,000 0.83 1,200~1,500 ≥75% 무연탄 90~95 자동 80/60 220

모델명 외형치수
길이x넓이x높이
(mxmxm)
기계중량(Ton) 공급/회수
파이프(mm)
오수
파이프(mm)
보충수
파이프(mm)
연통직경x두께(mmxmm)
GV-10 1.95x0.96x1.56 1.3 40 40 40 Φ273x0.5
GV-20 2.17x1.3x1.95 2.3 65 50 65 Φ300x0.5
GV-30 2.5x1.5x2.1 3.5 65 50 65 Φ380x0.5
GV-50 2.53x1.9x2.3 4.8 80 50 80 Φ426x0.5

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     

천광역시 남동구 고잔동 631(산업용품상가 C동 147호)

Tel. 032-818-0530~1 / H.P 011-9876-7479

Copyright ⓒ 1998 by JoungWoo company. All rights reserved.